Quy mô Mỹ Phước

Quy mô dự án Mỹ Phước

Được thành lập vào ngày 12/06/2002 với quy mô 4500 ha được chia làm bốn giai đoạn do công ty Becamex IDC (Một trong những công ty phát triển hạ tầng, công nghiệp hàng đầu Việt Nam) làm chủ đầu tư. Hiện nay đang thực hiện giai đoạn 4 đến nay đã thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ USD. Dự án Mỹ Phước bao gồm 4 khu:

            Mỹ Phước 1: 400ha (2002)
            Mỹ Phước 2: 800ha (2004)
            Mỹ Phước 3: 2200ha (2006)
            Mỹ Phước 4: giai đoạn 1: 943ha (2009)
                     giai đoạn 2: phần còn lại (kéo dài đến đại nam)
Cơ Sở Pháp Lý:
  + KCN MỸ PHƯỚC 1 : -QĐ thành lập số : 452/QĐ-TTg ngày 14/6/2002 của thủ tướng chính phủ.
-QĐ phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số :420/QĐ-BKHCN ngày 10/10/2002 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
+ KCN MỸ PHƯỚC 2 : -Quyết định thành lập số : 222/QĐ-CT ngày 20/01/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.
-QĐ phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số :1764/QĐ-BTNMT ngày 07/12/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
+ KCN MỸ PHƯỚC 3 : -QĐ thành lập số : 3920/QĐ-UBND ngày 31/08/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.
-QĐ phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số :482/QĐ-BTNMT ngày 05/04/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *